EDICTE: Decret d’aprovació provisional de la llista de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la provisió interina del lloc de treball de secretari-interventor

Podeu veure/descarregar l’edicte fent clic AQUÍ