REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES D’UN EDIFICI MUNICIPAL

La característica fonamental de la inversió de la rehabilitació de les façanes d’un edifici municipal, en el qual s’hi porten a terme diverses activitats públiques tals com un museu, el bar del poble, l’oficina de correus i, a la planta superior, dos habitatges de lloguer social, és una actuació molt important i de gran interès pel municipi, donat que, en cas contrari, la possible filtració d’humitats a l’interior de l’edifici podria anar progressant i, a llarg termini, a part de la salubritat, tant per les activitats públiques que s’hi desenvolupen com pels habitatges de la planta primera, també podria afectar la pròpia estructura de l’edifici i la seguretat dels usuaris i dels vianants pels possibles despreniments del revestiment actual de les façanes.

Així, doncs, es pot considerar que l’actuació projectada és d’interès públic, pel perill que representaria la progressió de la degradació de les façanes, tant pels seus usuaris com pels vianants i també d’interès social, donat que aquests problemes d’estanquitat, bàsicament de les fusteries existents, perjudicaria el normal funcionament de les activitats socials que s’hi efectuen i dels habitatges de la planta superior.

diputacioFinalment, també es pot considerar l’interès econòmic de la inversió, vist que en data 01 de setembre de 2016 va tenir entrada en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 652, Resolució procedent de la Diputació de Girona mitjançant la qual es resolia concedir a l’Ajuntament de Torroella de Fluvià, amb el número d’Expedient 2016/2407, l’import de 35.000 € per a la Rehabilitació de les façanes d’un Edifici municipal, i en cas de no efectuar la rehabilitació en aquest moment, i en suposant que la degradació actual dels elements de la façana anés progressant, la futura reparació seria molt més costosa que l’actual, donat que les filtracions a l’interior de l’edifici també deteriorarien alguns dels elements interiors dels locals, que també s’haurien de rehabilitar.

 


torroella