Ajuts a les despeses de casal d’estiu 2022

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 057-058-059-, de data 07 de juliol de 2023 s’han aprovat els ajuts corresponents a la llar d’infants, despeses escolars i casal d’estiu corresponent al curs 2022-2023.

Així mateix, en el mateix Decret, s’ha acordat donar inici al procés per a la convocatòria d’ajuts de Casal d’estiu 2022 de conformitat al que s’estableix i mana l’ordenança municipal aprovada per part del Ple d’aquest Ajuntament.

De conformitat a aquest acord, i una vegada obert el període per a la presentació de sol·licituds, la documentació necessària a presentar per optar a la seva concessió es la següent:

  • Model d’instància CASAL D’ESTIU 2022 de l’Ajuntament de Torroella de Fluvià.
  • Còpia del DNI, NIE o PASSAPORT de la mare, pare o tutor/a legal del nen/a
  • Certificat bancari de la compte a realitzar l’ingrés de l’ajut.
  • Acreditació de la matrícula o escolarització del nen/a on ha de quedar identificat el centre i el curs que realitza així com el pagament de la corresponent matrícula.
  • Còpia del Llibre de Família o document acreditatiu de la filiació familiar, o de còpia de la documentació acreditativa en el cas de representació legal o acolliment del nen/a, o còpia de la resolució judicial de la custòdia del menor o conveni regulador de les relacions paterno-filials en el cas de separació o divorci.
  • Per la justificació de la despesa:
    • En el cas d’ajut de les despeses de casal d’estiu, justificant de pagament de les quotes mensuals (no s’ha d’incloure els extres com menjador, serveis d’acolliment, etc. ..) de les quals s’atorgarà un 20% i amb un màxim de 40,00 € per mes/infant.

El termini per a la presentació d’aquesta documentació s’iniciarà el dia 17 de juliol fins al 17 d’agost de 2023 ambdós inclosos. Pel cas que el dia de la seva finalització sigui festiu, el termini finalitzarà el següent dia hàbil.

La presentació de la instància, sol·licitud o petició, es podrà fer efectiva a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, que es pot trobar a la web: www.torroelladefluvia.cat, o presencialment al mateix Ajuntament en horari d’atenció al públic.