Subvenció Fons de Cooperació Local i Cultural 2023

En data 28 de febrer de 2023, aquest Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Local i Cultural que aquest any engloba els diferents expedients que a continuació es detallen i els imports que han estat atorgats per a cadascun dels conceptes, d’un pressupost total de 58.530,97 €.