Edictes

Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2261 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 1r trimestre aigua 2024 i 2n trimestre escombraries i clavegueram 2024
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2242 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte d'ampliació i millora de camí rural - camí de Sant Tomàs de Fluvià a Siurana
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 664 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 586 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 11-0 Edicte: 284 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva a temps parcial en règim laboral de durada indefinida mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició
Exercici: 2024 Bop: 7-0 Edicte: 112 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació de l'Oferta Pública d'ocupació ordinària per a 2024
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11285 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10788 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 238-0 Edicte: 10528 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 4t. trimestre de 2023 d'aigua i 1r. trimestre de 2024 d'escombraries i clavegueram
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 8943 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries
Exercici: 2023 Bop: 186-0 Edicte: 7974 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró d'aigua del 3r. trimestre de 2023 i escombraries i clavegueram del 4t. trimestre de 2023